Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

MarseC-BV is een onderneming waarin consultancy en projectmanagement diensten worden geleverd. De deelnemer van MarseC-BV is de gebruiker van de voorwaarden. Opdrachtgever is de wederpartij van de gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de opdrachtgever
  - zijnde de partij die aan gebruiker enige opdracht geeft – in het kader waarvan gebruiker een opdracht aanvaardt en uitvoert.
 2. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld een beroep worden gedaan.
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming, omvang en opzegging van de overeenkomst

 1. De aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders vermeld. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever de aanbieding van de gebruiker mondeling of schriftelijk dan wel door de uitvoering van de werkzaamheden aanvaardt. Een schriftelijke opdracht dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 3. Gebruiker heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de vijfde werkdag na de ontvangst van aanvaarding zijdens de opdrachtgever te herroepen.
 4. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Opdrachtgever zal gebruiker betalen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en hem compenseren voor eventueel bezettingsverlies.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever, zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft de gebruiker het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, tenzij de aarde van de opdracht zich daartegen verzet.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventueel daaruit vloeiende extra kosten in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband , met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoerverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kan worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet tijdig afrondt, dient de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke te stellen een hem een, in overleg met de gebruiker, te bepalen redelijke termijn te gunnen waarbinnen alsnog moet worden nagekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Het honorarium van de gebruiker is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden berekend op basis van de bestede of te besteden arbeid van de gebruiker volgende de bij hem gebruikelijke tarieven, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
 4. Indien de gebruiker op de voet van het bepaalde in artikel 4 lid 2 derden inschakelt geldt voor hun bemoeiingen hetzelfde.
 5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 6. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, heeft de gebruiker het recht om het overeengekomen vaste honorarium of tarief dienovereenkomstig aan te passen, dit tenzij het tegendeel zou zijn overeengekomen.
 7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen, gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

 1. Gebruiker declareert in de regel maandelijks. De declaratie zal het overeengekomen declaratiebedrag voor die periode bevatten dan wel het aantal gewerkte uren/dagen in de aangegeven periode. Deze bedragen worden verhoogd met overeengekomen declarabele onkosten en verschuldigde belastingen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in Nederlandse valuta. Klachten over de declaratie of verantwoording dienen op straffe van verval, schriftelijk bij gebruiker te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 20 dagen zonder in gebreke stelling dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. De opdrachtgever is aan de gebruiker alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet, en gebruiker de vordering aan derden in handen geeft.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz ., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever a;;e navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten in nagekomen.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen twintig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever klaagt dan wel twintig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever bewijst dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de gebruiker te worden kenbaar gemaakt, dit op straffe van het verval van het recht om een beroep te doen op de tekortkoming/het onrechtmatig handelen van de gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 11 Opschorting en verplichting

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien de gebruiker toerekenbaar tekortschiet dan wel onrechtmatig handelt als gevolg waarvan schade optreedt voor de opdrachtgever, en de opdrachtgever aantoont dat dit bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de gebruiker slechts aansprakelijk voor de directe schade tot een maximum van tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. In afwijking van hetgeen onder 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden , tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker te allen tijden van vorderingen en aanspraken van derden.

Artikel 13 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechthandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd op te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 16 Geschillen, wijziging, uitleg en vindplaats van voorwaarden

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
 4. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
 5. Van toepassing is steeds de laatst geponeerde versie c.q. de verzie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.